Gia công tấm, sơn (sơn bột, sơn nước), lắp ráp, Busduct, tráng phủ bề mặt

Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam

 

Gia công tấm

Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam Nissin Electric Vietnam (NEV) | Fact-Link Viet Nam
Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam Nissin Electric Vietnam (NEV) | Fact-Link Viet Nam


Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam Nissin Electric Vietnam (NEV) | Fact-Link Viet Nam


Gia công cắt gọt

Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam Nissin Electric Vietnam (NEV) | Fact-Link Viet Nam
Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam Nissin Electric Vietnam (NEV) | Fact-Link Viet Nam


Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam Nissin Electric Vietnam (NEV) | Fact-Link Viet Nam


 
Gia công tấm・cắt gọt
 
Công ty TNHH Điện Nissin Việt Nam